MentorPlus+

Når DU og dine omgivelser har brug for støtte til at opnå og fastholde en bedre tilværelse

 

Vi tilbyder et unikt og skræddersyet forløb kaldet mentorPLUS+. MentorPLUS+ er et individuelt tilrettelagt forløb til både dig, dine pårørende samt arbejdsgiver, fordi det rammer alle når ulykken sker. Forløbet henvender sig til dig, der har været ude for en akut opstået ulykke, er ramt af kroniske smerter eller oplever psykosociale udfordringer i livet.

Vores arbejde baserer sig på nogle essentielle og gennemgående nøglebegreber:

 

Forståelse – anerkendelse – empati – samarbejde – autonomi 

 

Hvad er MentorPLUS+?

Et solidt fundament til forløbet etableres først og fremmest via en uforpligtende og indledende samtale med Better Healths visitationsteam bestående af autoriseret sundhedsfagligt personale. Her vil visitatoren afdække dine primære problematikker og vurdere i hvilken grad der er tale om fysisk, psykisk og/eller social karakter. På denne måde sikres det at du bliver tilknyttet en mentor med de rette kompetencer og faglige baggrund. Endvidere vil der blive spurgt ind til barrierer og ressourcer der opleves i forbindelse med problematikken, således at vi bedst muligt kan understøtte dine behov. Hvis det findes relevant har vi dertil mulighed for at inddrage dine pårørende i processen. Det overordnede formål med denne visiteringssamtale vil altid være at vurdere, hvorvidt du vil kunne profitere af vores forløb, eller om der bør rådgives til anden hjælp.

Er du fortsat interesseret og vurderer vi at kunne hjælpe dig, oprettes du hos Better Health og tildeles en mentor. Herefter vil det være op til dig og din mentor at afstemme, hvordan i afholder jeres første konsultation. Konsultationerne kan foregå, hvorend det giver mening for dig – såsom på hospitalet (hvis du fortsat er indlagt), i dit private hjem, ved den klinik din mentor er tilknyttet eller online. 

Det er vigtigt for os at understrege, at forløbet beror på et samarbejde mellem dig og din tilknyttede mentor. Med mentorPLUS+ skræddersyer vi en løsning i samråd med dig, og eventuelle pårørende. Vi lægger stor vægt på at inddrage ressourcer og netværk i den endelige handleplan. Det gør vi fordi, at når ulykken er ude involveres alle der står dig nær, hvorfor det er essentielt, at forløbet sker med dine tætteste pårørende på sidelinjen.

Hvad kan du forvente/hvordan et typisk forløb kan se ud: 

  • 6 måneders fast tilknyttet mentor
  • To fysiske møder pr. måned á 1,5 times varighed
  • 3-parts-møde mellem dig, dine nærmeste pårørende og din mentor
  • 3-parts-møde mellem dig, din arbejdsgiver og din mentor, således at elementer undervejs i forløbet kan overføres til arbejdsregi og der kan bygges bro mellem rehabilitering og arbejdspladsen
  • Fri vejledning over telefon, mail eller som onlinekonsultation

 

Hvad er dit ønske for fremtiden?

Det er dét, som vi tager udgangspunkt i!

Hvad er kriteriet for succes for dig? Hvor vil du gerne hen undervejs i forløbet? Hvor vil du gerne være efter endt forløb?

Din indre motivation skal aktiveres og være det gennemgående element, når vi i samarbejde skal fastlægge det individuelle forløb. Det betyder, at vi tager afsæt i dine fremtidsønsker og aktivt inddrager disse på vejen mod det ønskede mål om at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet uden fysiske eller psykiske begrænsninger.

Vi yder ikke et quick-fix og vi har heller ej den ‘hemmelige’ opskrift på en bedre tilværelse uden fysisk eller psykisk mistrivsel. Vores løsninger er ikke standardiserede, fordi vi tror på, at se dig som en individuel borger med egne ønsker, behov og ressourcer og derfra opbygge en helhedsorienteret og håndholdt indsats med dig i centrum. 

Tiden er afgørende 

Tid er værdifuld og det er af afgørende betydning hvordan den bruges.
Den lange ventetid mellem svar på undersøgelser, eventuelle operationer, møder på jobcentret og andre udredninger er skelsættende for dit rehabiliteringsforløb. Vores fokus vil være på at anerkende og motivere dig til at opnå en større forståelse af, hvad du kan og hvilke ressourcer du har og hvad vigtigere er: hvordan disse kan videreudvikles. 

Når man har været ude for en ulykke, eller er blevet tilknyttet et jobcenter i forbindelse med en sygemelding er det af største betydning af man får den rette hjælp hurtigst muligt. Går der for længe inden man modtager den rette hjælp, øges risikoen for at man ikke kommer tilbage til det liv som man havde før ulykken eller sygemeldingen. 

Hvad er det I gør anderledes?

Vi er autoriserede fysioterapeuter med specialiseret klinisk erfaring  indenfor længerevarende smerter og smertehåndtering. Vi vil mene at vores arbejdstilgang adskiller sig fra den typiske forståelse og anvendelse af fysioterapi, hvorfor borgeren skal være forberedt på et forløb baseret på både dialog, undervisning og træningsøvelser. Vores forløb differentierer sig fra traditionel fysioterapi og vi ønsker ikke ‘blot’ at symptombehandle med kortvarig effekt som resultat.

Hertil kommer, at vi ikke er fysioterapeuter som faciliterer en ugentlig behandling på briksen med prikken, stikken og trykken. Vores arbejde tager afsæt i en moderne og evidensbaseret smerteforståelse, hvor både sociale, biologiske og psykologiske elementer vil blive bragt i spil. Vores arbejde manifesterer sig ikke blot i teknisk dygtighed, men også i partnerskab, empati og lydhørhed.
Vi arbejder ud fra det forhold, at hverken smerteproblematik eller given diagnose er den endelige udslagsgivende faktor for borgerens potentielle bedring, og ej heller øgning af funktions- eller arbejdsevne. Vi tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borger og dennes aktuelle ståsted.
Vi tror på at progression sker gennem anerkendelse, empowerment og autonomi. Ligeledes tror vi på at aktiv inddragelse af borgerens værdigrundlag og egne erfaringer kan være med til at skabe et helhedsorienteret forløb hvor både evidensbaseret viden og personlige værdier kan indgå på lige fod. 

 

Hvordan?

Kontakt din kommune eller dit tilknyttede sundheds- og forsikringsselskab for at høre om muligheden for at få tilkendt et mentorPLUS+ forløb gennem os. Vi udbyder også forløbet til privatpersoner, så du er også velkommen til at tage direkte kontakt til os.

 

 

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage, hvilket gælder overalt i landet. Vi ved at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig